Zápis pneumatík do TP

Alternatívne rozmery pneumatík

Myslíte si, že rozmer pneumatík v technickom preukaze je tam len tak? Určite nie.

Ak máte na aute rozmer pneumatík napr. 195/50 R15 a v technickom preukaze len 175/65 R15. Tak máte problém pri policajnej kontrole. Môžu Vás pokutovať a dokonca som počul, že zobrať technický preukaz.

 

policajt kontrola

Musíte si ich dať dodatočne dopísať do technického preukazu ako alternatívne rozmery pneumatík.  Ale zase si nemyslite že Vám zapíšu hocijaký rozmer. Treba sa poinformovať vopred a vystaviť si dať certifikát že dané pneumatiky môžte použiť pre Vaše vozidlo napr. ak máte auto od Seatu tak tu http://www.seat.sk/servis-a-prislusenstvo/infoservis/schvalene-pneumatiky-a-disky

 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa aj diskov:

Zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík, montáž diskov z ľahkých zliatin

 

Základné a alternatívne povolené rozmery ráfikov (diskových kolies) a rozmery a druhy pneumatík sú pre každé vozidlo (značka, typ, variant, verzia) definované v jeho typovom schválení.

Na vozidle sa smú používať len schválenétypovo schválené alebo homologizované pneumatiky a diskové kolesá, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť II,  technickom osvedčení vozidla alebo technickom preukaze (ďalej len „osvedčenie“). Podmienky používania a vybavenia vozidla diskami a pneumatikami vymedzuje § 5 vyhlášky č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávky na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Podľa § 21 ods. b) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 725/2004 Z. z.“) prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré  sa nezhoduje so schváleným typomalebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom,komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou.

Vozidlo je možné dodatočne vybaviť diskovými kolesami a pneumatikami alternatívnych rozmerov nad rámec uvedený v osvedčení, avšak tieto nové alternatívne rozmery diskových kolies a pneumatík musia byť dopísané do osvedčenia v časti Ďalšie úradné záznamy ako alternatívne vyhotovenie/alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík.

 

Zápis vykoná príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podľa miesta trvalého bydliska (sídla spoločnosti) vlastníka vozidla, za vykonanie zmeny a vystavenie nového osvedčenia vyberie podľa položky 68a písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 6 eur. Prílohou k žiadosti o vykonanie zmeny (dopísanie alternatívnych rozmerov diskových kolies a pneumatík) je:

 

  • potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla,

alebo

  • potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies,

alebo

  • správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124,

alebo

  • schválenie jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa podľa § 15 zákona č. 725/2004 Z. z.

 

 

 

1.       Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla

Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla môže vydať písomné potvrdenie, že vozidlo príslušnej značky, typu, identifikačného čísla vozidla VIN, vyhotovenia a vybavenia môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení v súlade s platným typovým schválením vozidla a v potvrdení uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov.

 

2.       Potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies

Zástupca výrobcu diskových kolies, ktorý je držiteľom typového schválenia komponentu – značky a typu diskového kolesa podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. pre dovážané diskové kolesá dováža do Slovenskej republiky, umiestňuje ich na trh za účelom ich uvedenia do premávky na pozemných komunikáciách SR, je pri predaji a montáži diskového kolesa, ktorého rozmer je nad rámec udávaný výrobcom vozidla, povinný k diskovému kolesu okrem iného dodať:

          fotokópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku, typ a variant (model) diskového kolesa (vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR),

          riadne vyplnené potvrdenie o typovom schválení, predaji a montáži diskového kolesa na vozidlo,

          fotokópiu skúšobného protokolu TÜV s uvedeným príslušným číslom schválenia KRAFTFAHRT_BUNDESAMT (KBA), FLENSBURG, SRN.

Príslušné číslo schválenia KBA musí byť trvalo nezmazateľne a neodstrániteľne umiestnené na každom diskovom kolese.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR doposiaľ (k 15.03.2013) udelilo osvedčenia zástupcu výrobcu na dovoz, distribúciu, predaj a montáž diskových kolies v Slovenskej republike a nasledovné osvedčenia o typovom schválení komponentu: zoznamTU

 

 

Predaj typovo schválených diskových kolies môže vykonávať priamo zástupca výrobcu, alebo jeho zmluvné pracovisko.

 

 

3.       Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124

Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124 spolu s dokumentáciou podľa prílohy č. 10 predpisu EHK č. 124 obsahujúcou charakteristiku schváleného typu kolesa a charakteristiky vozidla (vozidiel), na ktoré je daný typ kolesa možné namontovať, je dodávaná spolu s kolesom. Koleso musí byť označené homologizačnou značkou v súlade s požiadavkami predpisu EHK č. 124.

 

4.       Schválenie jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa podľa § 15 zákona č. 725/2004 Z. z.

Pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa sa postupuje podľa § 15 zákona č. 725/2004 Z. z. Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného diskového kolesa sa podáva na príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podľa miesta trvalého bydliska (sídla spoločnosti) vlastníka vozidla, prílohou žiadosti je najmä

          skúšobný protokol TÜV alebo schválenie KBA (ABE) vydané na daný typ a značku diskového kolesa, v ktorom sú uvedené okrem iného značka, typ/variant/verzia vozidiel, pre ktoré je schválená montáž daných diskových kolies, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane prekladu do slovenského jazyka,

          protokol o technickej kontrole zvláštnej podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. vykonanej stanicou technickej kontroly (STK), ktorá overí zhodu vozidla so všetkými podmienkami uvedenými v skúšobnom protokole TÜV alebo v schválení KBA (ABE) a vykoná kontrolu  v rozsahu kontrolných úkonov č. 404 – Kolesá – pripevnenie, č. 405 – Disky (ráfiky), č. 406 – Pneumatiky – konštrukcia, typ dezénu, rozmer.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov požadovať aj ďalšie podklady pre schválenie, za schválenie jednotlivo dovezeného komponentu vyberie podľa položky 68 písm. h) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  správny poplatok vo výške 50 eur.

 

Vlastník vozidla je povinný zmenu údajov v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II nahlásiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované do 15 dní odo dňa, kedy bola zmena (zápis) v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II vykonaná.

 

Výňatok z http://www.telecom.gov.sk

Zdieľaj článok:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Časový limit je vyčerpaný. Znova načítajte kód CAPTCHA.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.